Yh­den­ver­tai­suus- ja
tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta

val­voo yh­den­ver­tai­suus­lain ja tasa-ar­vo­lain nou­dat­ta­mis­ta yk­si­tyi­ses­sä toi­min­nas­sa sekä jul­ki­ses­sa hal­lin­to- ja lii­ke­toi­min­nas­sa.
Yh­den­ver­tai­suus­lain val­von­ta työ­elä­mäs­sä ei kuu­lu lau­ta­kun­nan toi­mi­val­taan.

Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta 1.1.2015 al­kaen

Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta on val­tio­neu­vos­ton ni­mit­tä­mä it­se­näi­nen ja riip­pu­ma­ton oi­keus­tur­vae­lin. Se val­voo yh­den­ver­tai­suus­lain ja tasa-ar­vo­lain nou­dat­ta­mis­ta yk­si­tyi­ses­sä toi­min­nas­sa sekä jul­ki­ses­sa hal­lin­to- ja lii­ke­toi­min­nas­sa. Yhdenvertaisuuslain valvonta työelämässä ei kuulu lautakunnan toimivaltaan.

Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­nan toi­mi­val­taan ei kuu­lu yk­si­tyis- ja per­he-elä­män pii­riin ku­lu­vat asiat, eikä us­kon­non har­joit­ta­mi­nen.

Lau­ta­kun­nan teh­tä­vä­nä on an­taa oi­keus­suo­jaa niil­le, jot­ka ovat ko­ke­neet tul­leen­sa syr­ji­tyk­si tai tul­leen­sa syr­jin­tään liit­ty­vien kiel­let­ty­jen vas­ta­toi­mien koh­teek­si.

Edus­kun­taa kos­ke­van asia voi­daan saat­taa yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si vain, kun ky­sy­mys on edus­kun­nan tai sen toi­mie­li­men toi­min­nas­ta vi­ran­omai­se­na tai työ­nan­ta­ja­na.

Lau­ta­kun­nan val­von­nan ul­ko­puo­lel­le jää­vät ta­sa­val­lan pre­si­den­tin, val­tio­neu­vos­ton ylei­sis­tun­non, tuo­miois­tuin­ten ja mui­den lain­käyt­tö­elin­ten, val­tio­neu­vos­ton oi­keus­kans­le­rin ja edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hen toi­min­ta.

Syr­jin­nän kiel­toa kos­ke­va asia on jä­tet­tä­vä tut­ki­mat­ta, jos asia on vi­reil­lä tai tu­lee vi­reil­le muus­sa vi­ran­omai­ses­sa. Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta voi kiel­tää jat­ka­mas­ta tai uusi­mas­ta syr­jin­tää tai vas­ta­toi­mia ja aset­taa pää­tök­sen nou­dat­ta­mi­sen te­hos­teek­si uh­ka­sa­kon ja tuo­mi­ta sen mak­set­ta­vak­si.

Lau­ta­kun­ta voi mää­rä­tä asian­omai­sen ryh­ty­mään koh­tuul­li­ses­sa mää­rä­ajas­sa toi­men­pi­tei­siin yh­den­ver­tai­suus­lais­sa sää­det­ty­jen vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­sek­si.

Lau­ta­kun­ta ei voi mää­rä­tä hy­vi­tys­tä tai muu­ta kor­vaus­ta mak­set­ta­vak­si. Lautakunta voi kuitenkin suositella hyvityksen maksamista syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneelle.

Lau­ta­kun­nan pää­tök­sis­tä voi ha­kea muu­tos­ta hal­lin­to-oi­keu­del­ta.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly lau­ta­kun­nas­sa on mak­su­ton­ta, ja sen toi­mi­tus­kir­jat ovat mak­sut­to­mia. Muis­ta oi­keu­den­käyn­ti­ku­luis­taan asian­osai­set vas­taa­vat itse.