OOCCMÕŠ ÕÕUTVERDDSAŽVUÕTT- DA TÄÄʹSSÄRVVLUʹVDDKÅDDA

Õõutverddsažvuõttlääʹjj suåvldemvuʹvdd:

Vuâmmaž! Õõutverddsažvuõttlääʹjj suåvldemvuuʹdest tuejj-jieʹllem čårstemääʹšš koʹlle tueʹjjsuõʹjjlemveʹrǧǧniiʹǩǩid, ijga luʹvddkååʹddest leäkku toimmväʹldd ǩiõttʼtõõllâd tõid.

1. Mõõn ǩiõččak täin persooʹne kuulli aaʹššin leeʹd tuu tobddâm čårstummuž pââimõs mäinnan?

Jeeʹrab persooʹne kuulli mäinn, mii?

Jõs ǩiõččak šõddmad čårstum vakksõsvuõđ vuâđald, kuâskk-a äʹšš šiõttõõllâmnalla åårrai suåvldummši ǩeâlddmõõžž?

2. Lij-a äššad leämmaž nuuʹbb veʹrǧǧneeʹǩǩ ǩiõttʼtõõllâmnalla?

Nuʹbb veʹrǧǧneǩ

Ääiʹjpodd

Lij-a äššad tän poodd nuuʹbb veʹrǧǧneeʹǩǩ ǩiõttõõllâmnalla?

Nuʹbb veʹrǧǧneǩ

Ääiʹjpodd

3. Mâiʹd täin ooccmõššad kuâskk:

4. Oocci

OOCCI/Sokknõmm

OOCCI/Risttnõmm

OOCCI/Âʹlddaddrõs

OOCCI/Teʹlfon tuõjju (vuʹvddnââmrines)

OOCCI/Teʹlfon kotiin (vuʹvddnââmrines)

OOCCI/Pååʹštnââmar

OOCCI/Pååʹšt-toimmpäiʹǩǩ

OOCCI/Neʹttpååʹštaddrõs *

OOCCI/Ämmat

Vuâmmaž! Ooccmõõžž da vaʹlddummuž vuäitt kueʹđđed še liâdglânji. Liâgdlaž ooccmõõžž ij taarbaš tiuddeed vuâllaǩeerjtõõzzin, jõs äʹššǩeeʹrjest lie teâđ vuõltteeʹjest ijga äʹššǩeeʹrj alggveär leʹbe kuõskteʹmesvuõđ leäkku mäinn käʹdded. Jõs luʹvddkådda tooimtum liâdglaž ooccmõõžžâst lij čiõlǥtõs äʹššoummu toimmvääʹldest, äʹššoummust ij taarbaš tooiʹmted väʹlddǩeeʹrj.

5. Vaʹlddummuž da äʹššoummu teâđ

Jõs jiõk jiõčč hååid äššad, piij tän päikka äʹššooumžad õhttvuõtt-teâđaid da vuâllǩeeʹrjet vaʹlddummuž.
Ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõš õõutverddsažvuõtt- da tääʹssärvvluʹvddkååʹddest lij määuʹstem, jie-ga tooiʹmtem-määuʹs leäkku. Äʹššbeäʹl vaʹsttee kuuitâǥ jiõčč kuulineez, tõin še, kook šâʹdde äʹššoummu ââʹnnmest.

Määuʹsteʹmes vuõiǥõsvieʹǩǩ da vuäʹpsteei vuäitak vuäǯǯad vuõiǥõsveäʹǩǩ-konttrest di õõutverddsažvuõttvaʹldduumneeʹǩǩ da tääʹssärvv-vaʹldduumneeʹǩǩ konttrin.

ÄʹŠŠOOUMAŽ/Sokknõmm

ÄʹŠŠOOUMAŽ/Risttnõmm

ÄʹŠŠOOUMAŽ/Âʹlddaddrõs

ÄʹŠŠOOUMAŽ/Teʹlfon tuõjju (vuʹvddnââmrines)

ÄʹŠŠOOUMAŽ/Pååʹštnââmar

ÄʹŠŠOOUMAŽ/Pååʹšt-toimmpäiʹǩǩ

ÄʹŠŠOOUMAŽ/Neʹttpååʹštaddrõs

6. Ǩiõld- leʹbe õõlǥtemtuʹmmstõõǥǥ kuâskkmõš

Ǩeeʹrjet tääzz tõn veʹrǧǧneeʹǩǩ, jäärnaǩ, põrggâz, ämmatneeʹǩǩ, oummu leʹbe jeeʹres tuejjeei nõõm/nõõmid, koon/kooi ǩiõččak mõõntõõllâm tuu õõl čårsteeʹl.

Nõmm/nõõm

Âʹlddaddrõs

Teʹlfon

Pååʹštnââmar

Neʹttpååʹšt

7. Mainstõs šõddmõõžžâst

Merkkejä käytettävissä 69750005000 / 69750005000

(jueʹtǩ taarb mieʹldd jeeʹrab mieʹlddõõzzin)

8. Mii mõõntõõllmest leäi čårsteei?

Merkkejä käytettävissä 69790009000 / 69790009000

(jueʹtǩ taarb mieʹldd jeeʹrab mieʹlddõõzzin)

9. Ooʒʒi õõlǥtõõzz

a) Ooʒʒak-a ǩeʹlddemtuʹmmstõõǥǥ čårstummuž ǩeʹlddma

Jos ooʒʒak ǩeʹlddemtuʹmmstõõǥǥ ǩeäzz leʹbe koon beälla haaʹlääk tõn piijjâd?

b) Ooʒʒak-a õõutverddsažvuõttlääʹjj 20 § 3 momeeʹntest jurddum õõlǥtõstuʹmmstõõǥǥ?

Jos ooʒʒak õõlǥtõstuʹmmstõõǥǥ ǩeäzz leʹbe koon beälla haaʹlääk õõlǥtõstuʹmmstõõǥǥ piijjâd?

c) Ǩiõččak-a akkeemsääkk piijjmõõžž taarbliʹžžen tuʹmmstõõǥǥ viõuseem diõtt?

Mõn diõtt ǩiõččak akkeemsääkk piijjmõõžž taarbliʹžžen?

10. Äʹššpõmmai taʹrǩstummuš da vuõlttummuš

Taaʹrǩest, što leäk teâuddam äʹššpõmmai pukveezz da ouddmad teađ lie vuõiʹǧǧest.

Vuäitak vuõltteed kopioid äšša vaaikteei äʹššǩiiʹrjin di vueiʹtlvaž äʹšštobddiceâlklmid da veʹrǧǧneǩtuʹmmstõõǥǥid pååʹšt mieʹldd pââibeäʹlnn åårrai addrõʹsse.

Luʹvddkåʹddǩiõttʼtõõllmest vueʹssbeäʹl vuäǯǯa vueʹjj mieʹldd pukid ääʹšš kuõskki äʹššǩiiʹrjid. Tät ooccmõš tarbbsallaš mieʹlddõõzzineez vuõltteet vueʹsttbeällsad, da ǩiõlddtuʹmmstõõǥǥ ooccjen vuäǯǯak teâttsad vueʹsttbeäʹl ǩeerjlaž vaʹsttõõzz.

Jõs jiõk hååiʹd ääʹšš jiõčč, ooccmõõžž vuâllaǩeeʹrjat tuu ääiʹjben ouddmad äʹššooumaž.

 
 
Julkaistu 20.2.2018