Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: Lainsäädäntöä tarvitaan, jottei vammaisten ihmisten oikeuksien toteutuminen jää markkinoiden varaan

Julkaistu 22.6.2016  Päivitetty 30.6.2016

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta pitää Invalidiliitto ry:lle antamassaan lausunnossa liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavana olevasta Liikennekaari -hankkeesta välttämättömänä, että

- Liikennekaari –hankkeessa otetaan huomioon, ettei yhdenvertaisuuslakiin sisälly yleistä sääntelyä esteettömyydestä tai saavutettavuudesta;

- Liikennekaaressa säädetään erikseen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta;

- Liikennekaaren valmistelussa otetaan painokkaasti huomioon ero yleisten esteettömyysmääräysten ja yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettujen kohtuullisten mukautusten välillä.

- Liikennekaaren valmisteluun on osallistettava vammaiset henkilöt ja heidän etujärjestönsä YK:n vammaisyleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Lausunnossaan lautakunta muistuttaa, että lainsäätäjä on tarkoittanut yhdenvertaisuuslain yleislaiksi, joka ei poista tarvetta säätää tarkemmin erikseen esimerkiksi YK:n vammaisyleissopimuksessa turvatuista vammaisten ihmisten oikeuksista ja niistä vastavuoroisesti seuraavista viranomaisten, palveluiden tarjoajien ja muiden tahojen velvoitteista. Samoin perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltonormien tehokas toteutuminen tarvitsee tuekseen muuta lainsäädäntöä yhdenvertaisuuslain ohella.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että vammaisten kuljetuspalveluiden järjestämisessä on kysymys perusoikeuksien toteuttamiseksi välttämättömästä positiivisesta erityiskohtelusta, josta on säädettävä laissa. Sääntely, jossa vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet jätettäisiin markkinoiden hoidettavaksi, olisi ilmeisessä ristiriidassa vammaisoikeusyleissopimuksen sekä perustuslain 6 ja 22 §:ien kanssa. Lisäksi lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että myöskään vammaispalvelulaki ei turvaa vammaisten kuljetuspalvelujen kuljettajien pätevyysvaatimuksia, koska vammaispalvelulakia säädettäessä on lähdetty siitä, että asia turvataan muualla lainsäädännössä.

Lausunnossa korostetaan myös tarvetta ottaa huomioon Liikennekaaren valmistelussa kohtuullisten mukautusten ja esteettömyysmääräysten välinen ero. Esteettömyysmääräykset ovat luonteeltaan yleisesti velvoittavia, eivätkä vain yksittäiseen soveltamistilanteeseen liittyviä. Juuri tästä syystä esteettömyyteen liittyvistä toimenpiteistä on säädettävä aina erikseen muualla lainsäädännössä kuin yhdenvertaisuuslaissa.

Sitä vastoin yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä säädetyt kohtuulliset mukautukset ovat luonteeltaan tapauskohtaisia ja niiden tulee vastata kyseisessä konkreettisessa tilanteessa vammaisen ihmisen tarpeisiin. Lautakunta pitääkin tarpeellisena sisällyttää Liikennekaareen viittaus yhdenvertaisuuslain 15 §:ään tai muutoin tuoda selvästi esiin Liikennekaaressa tai sen esitöissä myös tapauskohtaisten kohtuullisten mukautusten tarve liikennepalveluissa yleisen esteettömyyssääntelyn ohella.

Lautakunnan lausunto havainnollistaa yleisemminkin sitä, ettei yhdenvertaisuuslaki poista tarvetta erityislainsäädäntöön yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ja syrjinnän kieltämiseksi.

Lausunto kokonaisuudessaan on julkaistu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan internet –sivuilla: http://yvtltk.fi/fi/index/materiaalit/lausunnot.html
Lausunto_Invalidiliitolle_17.6.2016-Liikennekaari.pdf

Lisätietoja: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pääsihteeri Juhani Kortteinen
p. 0295 150151, sähköposti: juhani.kortteinen@oikeus.fi

Liitetiedostot